Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm (M( ( - 1; - 1; - 2) ),) (N( (0;0; - 4) )) là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm $M\left( { - 1; - 1; - 2} \right),$ $N\left( {0;0; - 4} \right)$ là

Đáp án: D

Ta có $M\left( { - 1; - 1; - 2} \right),N\left( {0;0; - 4} \right)$$ \Rightarrow \overrightarrow {MN}  = \left( {1;1; - 2} \right)$

Phương trình đường thẳng có vecto chỉ phương $\overrightarrow {MN}  = \left( {1;1; - 2} \right)$ và đi qua $N\left( {0;0; - 4} \right)$ có dạng: $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 4}}{{ - 2}}.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: