Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua ba điểm (M( (0;0; - 1) ),) (N( (0;1;0) )) và (E( (1;0;0) )) là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua ba điểm $M\left( {0;0; - 1} \right),$ $N\left( {0;1;0} \right)$ và $E\left( {1;0;0} \right)$ là

Đáp án: C

Phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm $E\left( {1;0;0} \right),$ $N\left( {0;1;0} \right),$$M\left( {0;0; - 1} \right)$ là $\frac{x}{1} + \frac{y}{1} + \frac{z}{{ - 1}} = 1$$ \Leftrightarrow x + y - z - 1 = 0.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: