Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng (( P )) đi qua điểm (M( ( - 1;2;0) )) và có vectơ pháp tuyến là (overarrow n = ( (4;0; - 5) )) là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua điểm $M\left( { - 1;2;0} \right)$ và có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow n  = \left( {4;0; - 5} \right)$ là 

Đáp án: D

Phương trình mặt phẳng (P) là: $4\left( {x + 1} \right) - 5z = 0 \Leftrightarrow 4x - 5z + 4 = 0.$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên