Trong không gian Oxyz, tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng d: (frac((x - 4))(7) = frac((y - 5))(4) = frac((z + 7))(( - 5)))

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng d: $\frac{{x - 4}}{7} = \frac{{y - 5}}{4} = \frac{{z + 7}}{{ - 5}}$

Đáp án: D

Đường thẳng $d:\frac{{x - 4}}{7} = \frac{{y - 5}}{4} = \frac{{z + 7}}{{ - 5}}$ có 1 VTCP là $\left( {7;4; - 5} \right).$

Dựa vào các đáp án ta thấy vectơ $\overrightarrow u  = \left( {14;8; - 10} \right)$ cùng phương với vectơ $\left( {7;4; - 5} \right)$ nên cũng là 1 VTCP của đường thẳng d.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: