Trong không gian (Oxyz), viết phương trình mặt phẳng ((P)) đi qua điểm (A(2;1; - 3)), song song với trục (Oz) và vuông góc với mặt phẳng ((Q):x + y - 3z = 0)

Lưu lại

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A(2;1; - 3)$, song song với trục $Oz$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q):x + y - 3z = 0$

Đáp án: C

-  $\overrightarrow {{u_d}}  = \left( {0;0;1} \right);\overrightarrow {{n_q}}  = \left( {1;1; - 3} \right)$

Vecto pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$ là : $\overrightarrow {{n_P}}  = \left[ {\overrightarrow {{u_d}} ;\overrightarrow {{n_q}} } \right] = \left( { - 1;1;0} \right) = (1; - 1;0)$

Mặt phẳng $(P)$ có ${n_p} = (1; - 1;0)$ và đi qua điểm $A(2;1; - 3)$$ \Rightarrow \left( P \right):x - y - 1 = 0$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên