Trong không gian((rm(Ox))yz). Biết mặt cầu ((S)) đi qua gốc tọa độ (O) và các điểm (A( - 4;0;0)), (B(0;2;0)), (C( (0;0;4) )). Phương trình (( S ))

Lưu lại

Trong không gian${\rm{Ox}}yz$. Biết mặt cầu $(S)$ đi qua gốc tọa độ $O$ và các điểm $A( - 4;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C\left( {0;0;4} \right)$. Phương trình $\left( S \right)$ 

Đáp án: C

Gọi phương trình $(S)$ là: ${x^2} + {y^2} + {z^2} + 2ax + 2by + 2cx + d = 0$

Vì mặt cầu đi qua O nên $d = 0$

A nên $ - 8a = 16 \to a = 2$

B nên $4b =  - 4 \to b =  - 1$

C nên  $8x =  - 16 \to c =  - 2$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên