Trong không gian ((rm(Ox))yz), cho hai điểm (A( (1; - 1; - 3) )), (B( ( - 2;2;1) )). Vectơ (overarrow (AB) ) có tọa độ là

Lưu lại

Trong không gian ${\rm{Ox}}yz$, cho hai điểm $A\left( {1; - 1; - 3} \right)$, $B\left( { - 2;2;1} \right)$. Vectơ $\overrightarrow {AB} $ có tọa độ là 

Đáp án: A

Ta có $A\left( {1; - 1; - 3} \right),B\left( { - 2;2;1} \right) \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = \left( { - 3;3;4} \right)$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên