Trong không gian ((rm(Ox))yz), cho mặt cầu (( S ):(x^2) + y^2 + (z^2) - 2(rm(x)) + 2y - 4(rm(z)) - 3 = 0). Bán kính R của mặt cầu (( S )) bằng

Lưu lại

Trong không gian ${\rm{Ox}}yz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{x^2} + y^2 + {z^2} - 2{\rm{x}} + 2y - 4{\rm{z}} - 3 = 0$. Bán kính R của mặt cầu $\left( S \right)$ bằng 

Đáp án: A

Ta có $\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$ có tâm là $I\left( {1; - 1;2} \right)$

Khi đó bán kính $R = \sqrt {{1^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {2^2} + 3}  = 3$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên