Trong không gian ((rm(Ox))yz), cho tam giác(ABC) có trọng tâm (G), biết (A( (1;2;0) )), (B( ( - 4;5;3) )), (G( (0; - 1; - 1) )). Tìm tọa độ điểm (C)

Lưu lại

Trong không gian ${\rm{Ox}}yz$, cho tam giác$ABC$ có trọng tâm $G$, biết $A\left( {1;2;0} \right)$, $B\left( { - 4;5;3} \right)$, $G\left( {0; - 1; - 1} \right)$. Tìm tọa độ điểm $C$

Đáp án: B

Tọa độ điểm  C là $\left( {3{x_G} - {x_A} - {x_B};3{y_G} - {y_A} - {y_B};3{z_G} - {z_A} - {z_B}} \right) \\= \left( {3; - 10; - 6} \right)$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên