Trong không gian((rm(Ox))yz), gọi (A,B,C) lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm (M( - 1;1;2))trên các trục ((rm(Ox)),Oy,Oz). Viết phương trình mặt phẳng ((ABC))

Lưu lại

Trong không gian${\rm{Ox}}yz$, gọi $A,B,C$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M( - 1;1;2)$trên các trục ${\rm{Ox}},Oy,Oz$. Viết phương trình mặt phẳng $(ABC)$ 

Đáp án: B

-  Tọa độ các điểm $A\left( { - 1;0;0} \right)$; $B\left( {0;1;0} \right)$; $C\left( {0;0;2} \right)$

-  $\overrightarrow {AB}  = \left( {1;1;0} \right);\overrightarrow {BC}  = \left( {0; - 1;2} \right)$

Vecto pháp tuyến của $(ABC)$ là $n = \left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {BC} } \right] = \left( {2; - 2; - 1} \right)$

$\left( {ABC} \right)$ qua $A( - 1;0;0)$và có $n = \left( {2; - 2; - 1} \right)$ $ \to \left( {ABC} \right):2x - 2y - z + 2 = 0$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên