Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho mặt phẳng (( P ):x + y - 8 = 0) và điểm I(-1;-1;0). Mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là:

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho mặt phẳng $\left( P \right):x + y - 8 = 0$ và điểm I(-1;-1;0). Mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là:

Đáp án: C

Bán kính của mặt cầu là: $d\left( {I,(P)} \right) = \frac{{10}}{{\sqrt 2 }}$

Phương trình của mặt cầu là: ${(x + 1)^2} + {(y + 1)^2} + {z^2} = 50$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: