Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (A( (3; - 2;4) ),,B( (3;1;2) )). Tọa độ vectơ (overarrow (BA) ) là:

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $A\left( {3; - 2;4} \right),\,B\left( {3;1;2} \right)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow {BA} $ là:

Đáp án: C

$A\left( {3; - 2;4} \right),\,B\left( {3;1;2} \right) \Rightarrow \overrightarrow {BA}  = \left( {0; - 3;2} \right)$.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên