Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (A( (4;0;2) ),B( (0;2;0) )), (M) là điểm thỏa mãn (overarrow (MA) + overarrow (MB) = overarrow 0 ), tọa độ của điểm (M) là:

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $A\left( {4;0;2} \right),B\left( {0;2;0} \right)$, $M$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 $, tọa độ của điểm $M$ là: 

Đáp án: D

$\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow M$ là trung điểm của AB $ \Leftrightarrow $$M\left( {2;1;1} \right)$.

Chọn: D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên