Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (A(3;2;1)). Tính khoảng cách từ A đến trục Oy.

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A(3;2;1)$. Tính khoảng cách từ A đến trục Oy. 

Đáp án: B

Khoảng cách từ điểm $A\left( {3;2;1} \right)$ đến trục $Oy$ là $d = \sqrt {{3^2} + {1^2}}  = \sqrt {10} $.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên