Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (M( (2; - 3;5) )) và đường thẳng (d:( begin(array)(l)x = 1 + 2ty = 3 - tz = 4 + tend(array) .). Đường thẳng (Delta ) đi qua điểm M và song song với d có phương trình là:

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $M\left( {2; - 3;5} \right)$ và đường thẳng $d:\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + 2t\\y = 3 - t\\z = 4 + t\end{array} \right.$. Đường thẳng $\Delta $ đi qua điểm M và song song với d có phương trình là: 

Đáp án: C

Đường thẳng $\Delta $ đi qua điểm M và song song với d có phương trình là: $\frac{{x - 2}}{2} = \frac{{y + 3}}{{ - 1}} = \frac{{z - 5}}{1}$.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên