Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ (overarrow a = (0;1;3);overarrow b = ( - 2;3;1)). Tìm tọa độ của vec tơ (overarrow x ) biết (overarrow x = 3overarrow a + 2overarrow b )

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ $\overrightarrow a  = (0;1;3);\overrightarrow b  = ( - 2;3;1)$. Tìm tọa độ của vec tơ $\overrightarrow x $ biết $\overrightarrow x  = 3\overrightarrow a  + 2\overrightarrow b $ 

Đáp án: C

Ta có: $\overrightarrow a  = \left( {0;1;3} \right);\,\,\overrightarrow b  = \left( { - 2;3;1} \right)$

$ \Rightarrow \overrightarrow x  = 3\overrightarrow a  + 2\overrightarrow b  = 3\left( {0;1;3} \right) + 2\left( { - 2;3;1} \right) = \left( { - 4;9;11} \right)$.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên