Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (( S ))có phương trình ((x^2) + (y^2) + (z^2) - 2x - 6y + 4z - 2 = 0). Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (( S )):

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu $\left( S \right)$có phương trình ${x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 6y + 4z - 2 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của $\left( S \right)$: 

Đáp án: C

Mặt cầu $\left( S \right)$ có phương trình ${x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 6y + 4z - 2 = 0$ suy ra tâm $I\left( {1;3; - 2} \right)$ và bán kính $R = \sqrt {{1^2} + {3^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2} - \left( { - 2} \right)}  = 4.$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên