Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (( S )) là mặt cầu có tâm (I( (2;1; - 1) )) và tiếp xúc mặt phẳng (( alpha ):2x - 2y - z + 3 = 0)

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\left( S \right)$ là mặt cầu có tâm $I\left( {2;1; - 1} \right)$ và tiếp xúc mặt phẳng $\left( \alpha  \right):2x - 2y - z + 3 = 0$ 

Đáp án: D

$\left( S \right)$ là mặt cầu có tâm $I\left( {2;1; - 1} \right)$ và tiếp xúc mặt phẳng $\left( \alpha  \right):2x - 2y - z + 3 = 0$

$ \Leftrightarrow $$d\left( {I;\left( \alpha  \right)} \right) = R$$ \Leftrightarrow \frac{{\left| {2.2 - 2.1 - \left( { - 1} \right) + 3} \right|}}{{\sqrt {{2^2} + {2^2} + {1^2}} }} = R \Leftrightarrow R = 2$.

Chọn: D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên