Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng song song với trục Oz?

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng song song với trục Oz? 

Đáp án: C

Ta có:

$y + z = 1$ có 1 VTPT $\overrightarrow n \left( {0;1;1} \right)$, $\overrightarrow n .\overrightarrow k  = 1 \Rightarrow $ Loại

$x + y = 0$ có 1 VTPT $\overrightarrow n \left( {1;1;0} \right)$, $\overrightarrow n .\overrightarrow k  = 0$. Nhưng $O \in \left\{ {x + y = 0} \right\} \cap Oz \Rightarrow $Loại

$x = 1$ có 1 VTPT $\overrightarrow n \left( {1;0;0} \right)$, $\overrightarrow n .\overrightarrow k  = 0$ và $O \notin \left\{ {x = 1} \right\} \Rightarrow $ Thỏa mãn.

$z = 1$ có 1 VTPT $\overrightarrow n \left( {0;0;1} \right)$, $\overrightarrow n .\overrightarrow k  = 1 \Rightarrow $ Loại.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên