Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tập hợp những điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn (| (z - 1) | + | (z + 2i) | = 2sqrt 2 ) là:

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tập hợp những điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $\left| {z - 1} \right| + \left| {z + 2i} \right| = 2\sqrt 2 $ là: 

Đáp án: C

Giả sử $M,{F_1},{F_2}$ lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức $z,\,\,{z_1} = 1,\,\,\,{z_2} =  - 2i$

Khi đó $\left| {z - 1} \right| + \left| {z + 2i} \right| = 2\sqrt 2  \Leftrightarrow M{F_1} + M{F_2} = 2\sqrt 2 $

$ \Rightarrow $ Tập hợp những điểm biểu diễn số phức z là Một đường Elip.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên