Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho điểm (I( (3;4; - 5) )) và mặt phẳng (( P )) có phương trình (2x + 6y - 3z + 4 = 0). Phương trình mặt cầu (( S )) có tâm (I) và tiếp xúc với (( P )) là:

Lưu lại

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I\left( {3;4; - 5} \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right)$ có phương trình $2x + 6y - 3z + 4 = 0$. Phương trình mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I$ và tiếp xúc với $\left( P \right)$ là:

Đáp án: B

+) $\left( P \right)$ tiếp xúc với $\left( S \right)$

$ \Rightarrow d\left( {I;\left( P \right)} \right) = R$ $ = \frac{{\left| {2.3 + 6.4 - 3\left( { - 5} \right) + 4} \right|}}{{\sqrt {{2^2} + {6^2} + {{\left( { - 3} \right)}^2}} }}$ $ = \frac{{49}}{7} = 7$

+) Phương trình mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I$ và tiếp xúc với $\left( P \right)$ là: ${\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} + {\left( {z + 5} \right)^2} = 49$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: