Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện (| (z + 2 - i) | = 2) là:

Lưu lại

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện $\left| {z + 2 - i} \right| = 2$ là: 

Đáp án: A

Đặt $z = x + yi\left( {x,y \in \mathbb{R}} \right)$ ta có:

$\begin{array}{l}\left| {z + 2 - i} \right| = 2 \Leftrightarrow \left| {x + yi + 2 - i} \right| = 2 \Leftrightarrow \left| {\left( {x + 2} \right) + \left( {y - 1} \right)i} \right| = 2\\ \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {x + 2} \right)}^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}  = 2 \Leftrightarrow {\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 4\end{array}$

Vậy tập hợp điểm $M$ biểu diễn số phức $z$ là đường tròn ${\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 4$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên