Về số lượng, nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm về qui mô như thế nào?

Lưu lại

Về số lượng, nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm về qui mô như thế nào?

Đáp án: A

Năm 2005 dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% tổng số dân.

=> Qui mô lao động lớn. Với mức tăng nguồn lao động như hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên