Viết công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các hàm số (y = f( x ),) (y = g( x )) và các đường thẳng (x = a,,,x = b,,( (a < b) )).

Lưu lại

Viết công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f\left( x \right),$ $y = g\left( x \right)$ và các đường thẳng $x = a,\,\,x = b\,\,\left( {a < b} \right)$.

Đáp án: A

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f\left( x \right),$ $y = g\left( x \right)$và các đường thẳng $x = a,\,\,x = b\,\,\left( {a < b} \right)$ là: $S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right|dx} $.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: