Với (a,b,c) là các số dương và (a ne 1), mệnh đề nào sau đây sai ?

Lưu lại

 Với $a,b,c$ là các số dương và $a \ne 1$, mệnh đề nào sau đây sai ?

Đáp án: B

Vì ${\log _a}\left( {bc} \right) = {\log _a}b + {\log _a}c\,\,\left( {a;b;c > 0;a \ne 1} \right)$ nên B sai.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên