Với giá trị nào của (x) thì hàm số (f(x) = (log _5)( ((x^2) - x - 2) )) xác định

Lưu lại

Với giá trị nào của $x$ thì hàm số $f(x) = {\log _5}\left( {{x^2} - x - 2} \right)$ xác định

Đáp án: C

Hàm số $f(x)$ xác định khi ${x^2} - x - 2 > 0$

$ \Rightarrow x <  - 1$ và $x > 2$ hay $x \in \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên