Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài, gen D quy định hoa đỏ, alen d quy định hoa trắng. khi cho cây thân cao hoa đỏ quả tròn (P) tự thụ phấn, đời con thu được tỷ lệ kiểu hình như sau : 40,5% thân cao hoa đỏ, quả tròn : 15,75% thân cao hoa trắng, quả tròn : 15,75% thân thấp hoa đỏ, quả tròn : 13,5% thân cao hoa đỏ quả dài: 5,25% thân cao hoa trắng quả dài, 5,25% thân thấp hoa đỏ quả dài : 3%thân thấp hoa trắng quả tròn : 1% thân thấp, hoa trắng, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến, mọi diễn biến trong giảm phân tạo giao tử của 2 giới là như nhau, kiểu gen của (P) là

【C26】Lưu lạiỞ một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài, gen D quy định hoa đỏ, alen d quy định hoa trắng. khi cho cây thân cao hoa đỏ quả tròn (P) tự thụ phấn, đời con thu được tỷ lệ kiểu hình như sau : 40,5% thân cao hoa đỏ, quả tròn : 15,75% thân cao hoa trắng, quả tròn : 15,75% thân thấp hoa đỏ, quả tròn : 13,5% thân cao hoa đỏ quả dài: 5,25% thân cao hoa trắng quả dài, 5,25% thân thấp hoa đỏ quả dài : 3%thân thấp hoa trắng quả tròn : 1% thân thấp, hoa trắng, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến, mọi diễn biến trong giảm phân tạo giao tử của 2 giới là như nhau, kiểu gen của (P) là
Đáp án:
Đáp án B
Xét tỷ lệ đỏ/ trắng = 3 : 1 ; cao/ thấp = 3 : 1 ; quả tròn/ quả dài = 3/1
40,5% thân cao hoa đỏ, quả tròn:
15,75% thân cao hoa trắng, quả tròn
15,75 % thân thấp hoa đỏ quả tròn
13,5% thân cao hoa đỏ quả dài:
5,25% thân cao hoa trắng quả dài,
5,25% thân thấp hoa đỏ quả dài :
3%thân thấp hoa trắng quả tròn:
1% thân thấp, hoa trắng, quả dài.
Ta thấy có 8 loại kiểu hình, có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả dài (đồng hợp lặn) → P dị hợp về 3 cặp gen và 3 cặp gen này không PLĐL,nếu 3 gen nằm trên 1 cặp NST thì tối đa cho 8 kiểu hình thuộc 2 nhóm ≠ đề bài nên → 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST.
Ta thấy tỷ lệ : thân thấp hoa trắng quả tròn: thân thấp, hoa trắng, quả dài = 3 : 1 khác với thân thấp hoa đỏ quả dài: thân thấp, hoa trắng, quả dài → tính trạng hình dạng quả PLĐL với 2 tính trạng kia. gen A và D cùng nằm trên 1 NST
Tỷ lệ thân thấp, hoa trắng, quả dài =1% → ad/ad = 0,01 ÷ 0,25 =0,04→ ad = 0,2 →kiểu gen của P: $\frac{Ad}{aD}Bb$

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!