Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: ♂frac(underline(text(AB)))(text(ab)) Dd × ♀frac(underline(text(AB)))(text(ab)) Dd thu được F1 có số cá thể mang 3 tính trạng lặn chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra HVG cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1 I. Có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. II. Số cá thể mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng chiếm 10%. III. Số cá thể dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm 34%. IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM.

【C27】Lưu lạiỞ một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: ♂$\frac{\underline{\text{AB}}}{\text{ab}}$ Dd × ♀$\frac{\underline{\text{AB}}}{\text{ab}}$ Dd thu được F1 có số cá thể mang 3 tính trạng lặn chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra HVG cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau.
Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1
I. Có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
II. Số cá thể mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng chiếm 10%.
III. Số cá thể dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm 34%.
IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM.
Đáp án:
Đáp án B
Phương pháp:
- Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb = aaB - = 0,25 – aabb
- Hoán vị gen ở 2 bên thì cho đời con có 10 loại kiểu gen
- Giao tử liên kết = (1 - f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Số cá thể mang 3 tính trạng lặn $\frac{ab}{ab}dd=0,4\to \frac{ab}{ab}=\frac{0,04}{0,25}=0,16\to \underline{ab}=0,4\to f=20%$ →IV đúng
Xét các phát biểu:
I đúng, có tối đa 3 × 10 =30 kiểu gen
II. A-B- = 0,56 ; A-bb = aaB- = 0,09 ; aabb = 0,16 ; D- = 0,75; dd = 0,25
Tỷ lệ trội về 1 trong 3 tính trạng là 2 × 0,09 × 0,25 + 0,16 × 0,75 = 16,5% → II sai
$\frac{AB}{ab}\underrightarrow{GP}\underline{AB}=\underline{ab}=0,4,aB=Ab=0,1$
Số cá thể dị hợp 3 cặp gen = (2 × 0,4AB × 0,4ab + 2 × 0,1Ab × 0,1aB) × 0,5Dd = 0,17 → III sai

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!