Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai frac(Ab)(aB)X_(E)^(D)X_(e)^(d)times frac(Ab)(ab)X_(E)^(d)Y , tính theo lý thuyết, các cá thể con có mang kiểu hình A-B-X_(E)^(d)X_(e)^(d) chiếm tỉ lệ

【C4】Lưu lạiCho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai $\frac{Ab}{aB}X_{E}^{D}X_{e}^{d}\times \frac{Ab}{ab}X_{E}^{d}Y$ , tính theo lý thuyết, các cá thể con có mang kiểu hình $A-B-X_{E}^{d}X_{e}^{d}$ chiếm tỉ lệ
Đáp án:
Đáp án C
Phép lai $\frac{Ab}{aB}\times \frac{Ab}{ab}$ cho kiểu hình A-B- = 10%AB(Ab + ab) + 40%aB.50%Ab = 30%
Phép lai: XDEXde × XdEY cho kiểu gen XdEXde = 50%XdE × 50%Xde = 25%
Tính theo lí thuyết, tỉ lệ A-B-XdEXde = 30% × 25% = 7,5% → Đáp án C

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!