Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: frac(AB)(ab)((X)^(D))((X)^(d))times frac(AB)(ab)((X)^(d))Y , thu được F1, trong tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. F1 có 28 loại kiểu gen. 2. F1 có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 55,5%. 3. Tần số hoán vị gen là 4%. 4. F1 có 12% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

【C6】Lưu lạiỞ ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}\times \frac{AB}{ab}{{X}^{d}}Y$ , thu được F1 trong tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. F1 có 28 loại kiểu gen.
2. F1 có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 55,5%.
3. Tần số hoán vị gen là 4%.
4. F1 có 12% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
Đáp án:
Đáp án D
Phép lai P: $\frac{AB}{ab}$ XDXd × $\frac{AB}{ab}$ XDY = $\left( \frac{AB}{ab}\times \frac{AB}{ab} \right)$ (XDXd × XDY)
XDXd × XDY → 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1XdY → Ruồi mắt trắng chiếm 1/4
Trong tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6% → ab/ab = 6% × 4 = 24%
ab/ab = 24% = 48%ab × 50%ab (do ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái)
ab = 48% > 25% → Đây là giao tử sinh ra do liên kết, tần số hoán vị = 100% - 2.48% = 4%
Xét các phát biểu của đề bài:
I. Đúng. Phép lai: $\frac{AB}{ab}$ × $\frac{AB}{ab}$ cho đời con 7 kiểu gen, phép lai XDXd × XDY cho đời con có 4 kiểu gen.
Phép lai P: $\frac{AB}{ab}$ XDXd × $\frac{AB}{ab}$ XDY = $\left( \frac{AB}{ab}\times \frac{AB}{ab} \right)$ (XDXd × XDY) cho đời con: 7 × 4 = 28 kiểu gen
II. Đúng. Tỉ lệ kiểu hình A-B- = 50% + 24% = 74%, tỉ lệ D- = 3/4
Vậy tỉ lệ kiểu hình trội về 3 tính trạng ở đời con là: 74% × 3/4 = 55,5%
III. Đúng
IV. Sai. Ruồi thân đen, cánh cụt = 24%
Ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ = 24% × 1/2 = 12%

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!