Ở một loài chim, trong kiểu gen có mặt cả hai gen A và B quy định kiểu hình lông đen, chỉ có mặt một trong hai gen trội A và B quy định kiểu hình lông xám, không có mặt cả hai gen trội quy định kiểu hình lông trắng. Alen D quy định đuôi dài, alen d quy định đuôi ngắn. Khi cho (P) nòi chim lông đen, đuôi dài thuần chủng làm bố giao phối với nòi chim lông trắng, đuôi ngắn thu được F1. Cho con cái F1 tiếp tục giao phối với lông trắng, đuôi ngắn; F2 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai (P) phù hợp với kết quả trên? I. AA BD/bd × aa bd/bd. II. AA BD/bd × aa bd/bd; f = 50%. III. AA XBDXBD × aaXbdY. IV. XAXA BD/BD × XAY bd/bd.

【C8】Lưu lạiỞ một loài chim, trong kiểu gen có mặt cả hai gen A và B quy định kiểu hình lông đen, chỉ có mặt một trong hai gen trội A và B quy định kiểu hình lông xám, không có mặt cả hai gen trội quy định kiểu hình lông trắng. Alen D quy định đuôi dài, alen d quy định đuôi ngắn. Khi cho (P) nòi chim lông đen, đuôi dài thuần chủng làm bố giao phối với nòi chim lông trắng, đuôi ngắn thu được F1. Cho con cái F1 tiếp tục giao phối với lông trắng, đuôi ngắn; F2 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai (P) phù hợp với kết quả trên?
I. AA BD/bd × aa bd/bd.
II. AA BD/bd × aa bd/bd; f = 50%.
III. AA XBDXBD × aaXbdY.
IV. XAXA BD/BD × XAY bd/bd.
Đáp án:
Đáp án B
Phép lai 1 = (AA × aa)(BD/bd × bd/bd) → Đời con phân li theo tỉ lệ 1 × (3 : 1) = 3 : 1
Phép lai 2 = (AA × aa)(BD/bd × bd/bd) (f= 50%) → Đời con phân li theo tỉ lệ 1.(1 : 1 : 1 : 1) = 1 : 1 : 1 : 1
Phép lai 3 = (AA × aa)(XBDXBD × XbdY) → Đời con 100%A-B-D-
Phép lai 4 = (XAXA × XAY)(BD/BD × bd/bd) → → Đời con 100%A-B-D-
Vậy chỉ có 1 phép lai cho đời con phân li theo tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!