Thủy phân hoàn toàn triglixerit X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH). Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch Br2 1M trong dung môi CCl4. Giá trị của V là

【C9】Lưu lạiThủy phân hoàn toàn triglixerit X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH). Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch Br2 1M trong dung môi CCl4. Giá trị của V là
Đáp án:
Giải: nO2 = 2,385 mol; nCO2 = 1,71

Axit oleic và axit linoleic đều có 18C trong phân tử nên ta đặt CTPT của X là C57H2yO6

$C_{57}H_{2y}O_6 + \dfrac{108 + y}{2}O_2 \to 57CO_2 + yH_2O$

Ta có: $\dfrac{108+y}{2} \times 1,71 = 2,385 \times 57$ → y = 51.

→ X là C57H102O6

Ta có độ bất bão hòa: $k = \dfrac{57 \times 2 + 2 - 102}{2} = 7$

Mà đây là trieste → Trong mạch có: 7 - 3 = 4π.

nX = 1,71 : 57 = 0,03 mol.

→ nBr2 = 0,03 x 4 = 0,12 mol → V = 0,12 : 1 = 0,12 lít = 120 ml⇒ Chọn A

Chủ đề 2 Este - Lipit

Dạng: [B] 2.2. BÀI TẬP CHẤT BÉO [Bài tập thủy phân kết hợp đốt cháy]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!