Cho X, Y, Z là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng, X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Khí E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là các chất nào sau đây?

【C13】Lưu lạiCho X, Y, Z là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng, X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Khí E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là các chất nào sau đây?
Đáp án:
Khi đốt nóng hợp chất X,Y,Z cho ngọn lửa màu vàng → thì X,Y,Z là hợp chất của Na. Loại C

Nhận thấy NaOH không phản ứng với Na2CO3.Loại A, D

Đáp án B.

NaOH (X) + NaHCO3 (Y) → Na2CO3 (Z)+ H2O

2NaHCO3 $\xrightarrow[]{t^oC}$Na2CO3 + CO2 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!