Cho 3 kim loại X, Y, Z. Một vài tính chất của chúng như sau: - Y và Z đều tan được trong dung dịch H2SO4 loãng. - X không tan trong dung dịch H2SO4 loãng. - Y tác dụng với dung dịch muối của Z sinh ra Z. Tính khử tăng dần của 3 kim loại đã cho là

【C17】Lưu lạiCho 3 kim loại X, Y, Z. Một vài tính chất của chúng như sau:
- Y và Z đều tan được trong dung dịch H2SO4 loãng.
- X không tan trong dung dịch H2SO4 loãng.
- Y tác dụng với dung dịch muối của Z sinh ra Z.
Tính khử tăng dần của 3 kim loại đã cho là
Đáp án:

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!