Hỗn hợp X gồm hai oxit kim loại Na2O và RO. Cho hỗn hợp X vào nước được dung dịch X1. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch X1, sau một thời gian được kết tủa X2 và dung dịch X3. Nếu cho dung dịch HCl dư vào kết tủa X2 thì thấy kết tủa tan hết. Nhỏ dung dịch KOH vào dung dịch X3 lại thấy xuất hiện kết tủa. Kim loại R là kim loại nào sau đây?

【C6】Lưu lạiHỗn hợp X gồm hai oxit kim loại Na2O và RO. Cho hỗn hợp X vào nước được dung dịch X1. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch X1 sau một thời gian được kết tủa X2 và dung dịch X3. Nếu cho dung dịch HCl dư vào kết tủa X2 thì thấy kết tủa tan hết. Nhỏ dung dịch KOH vào dung dịch X3 lại thấy xuất hiện kết tủa. Kim loại R là kim loại nào sau đây?
Đáp án:
Giải: – RO ⇒ R hóa trị II ⇒ loại C || – RO tan trong H2O ⇒ loại D.

● Nếu R là Ba ⇒ ↓ ban đầu là BaSO4 ⇒ không tan trong HCl dư ⇒ loại ⇒ chọn A.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!