Nung hỗn hợp X gồm BaCO3, Al2O3, MgCO3 và Na2CO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được chất rắn Z và dung dịch T. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, thì Z tan một phần và còn lại thu được chất rắn G. Thành phần của chất rắn G là

【C9】Lưu lạiNung hỗn hợp X gồm BaCO3 Al2O3, MgCO3 và Na2CO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được chất rắn Z và dung dịch T. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, thì Z tan một phần và còn lại thu được chất rắn G. Thành phần của chất rắn G
Đáp án:

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!