Muối nguyên chất X màu trắng tan trong nước. Dung dịch X phản ứng với HCl cho kết tủa trắng, tan trong dung dịch NH3. Khi axit hóa dung dịch tạo thành bằng HNO3 lại có kết tủa trắng xuất hiện trở lại. Cho bột Cu vào dung dịch X, thêm H2SO4 và đun nóng thì có khí màu nâu bay ra và có kết tủa đen xuất hiện. Công thức của X là

【C10】Lưu lạiMuối nguyên chất X màu trắng tan trong nước. Dung dịch X phản ứng với HCl cho kết tủa trắng, tan trong dung dịch NH3. Khi axit hóa dung dịch tạo thành bằng HNO3 lại có kết tủa trắng xuất hiện trở lại. Cho bột Cu vào dung dịch X, thêm H2SO4 và đun nóng thì có khí màu nâu bay ra và có kết tủa đen xuất hiện. Công thức của X là
Đáp án:
HD• Muối nguyên chất X màu trắng tan trong nước.Dung dịch X + HCl → ↓ trắng. ↓ trắng tan trong NH3 → dd X. ddX + HCl → ↓ trắng.
ddX + HCl → ↓ trắng.

Cu + ddX + H2SO4 → NO↑ + ↓ đen.

→ X chính là AgNO3.

• AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl ↓ + 2NH4NO3

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!