Ở một loài côn trùng, màu thân do một locus trên NST thường có 3 alen chi phối A – đen > a – xám > a1 – trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình gồm: 75% con đen; 24 con xám; 1% con trắng. Cho các phát biểu dưới đây về các đặc điểm di truyền của quần thể: I. Số con đen có kiểu gen đồng hợp tử trong tổng số con đen của quần thể chiếm 25%. II. Tổng số con đen dị hợp tử và con trắng của quần thể chiếm 48%. III. Chỉ cho các con đen của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình xám thuần chủng chiếm 16%. IV. Nếu chỉ cho các con lông xám của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 con lông xám : 1 con lông trắng. Số phát biểu chính xác là:

【C12】Lưu lạiỞ một loài côn trùng, màu thân do một locus trên NST thường có 3 alen chi phối A – đen > a – xám > a1 – trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình gồm: 75% con đen; 24 con xám; 1% con trắng. Cho các phát biểu dưới đây về các đặc điểm di truyền của quần thể:
I. Số con đen có kiểu gen đồng hợp tử trong tổng số con đen của quần thể chiếm 25%.
II. Tổng số con đen dị hợp tử và con trắng của quần thể chiếm 48%.
III. Chỉ cho các con đen của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình xám thuần chủng chiếm 16%.
IV. Nếu chỉ cho các con lông xám của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 con lông xám : 1 con lông trắng.
Số phát biểu chính xác là:
Đáp án:
Đáp án D
P: 75% đen : 24% xám : 1 % trắng
Con trắng chỉ có kiểu gen là a1a1 , quần thể cân bằng di truyền
→ tần số alen a1 là $\sqrt{0,01}$ = 0,1
Đặt tần số alen a là x
Con xám có kiểu gen : aa, aa1. quần thể cân bằng di truyền
→ KH xám = x2 + 2. 0,1. x = 0,24 → x = 0,4
Vậy tần số alen a = 0,4 → tần số alen A = 0,5
Tỉ lệ kiểu gen AA = 0,25
→ tỉ lệ con đen đồng hợp tử (AA) trong tổng số con đen (A-) = 0,25 / 0,75 = 33,33%
→ I sai
Tỉ lệ con đen dị hợp tử là: 0,75 – 0,25 = 0,5
→ tổng tỉ lệ con đen dị hợp tử và con trắng là: 0,5 + 0,01 = 0,51
→ II sai
Cấu trúc của kiểu hình đen:
AA = 0,25
Aa = 2.0,5.0,4 = 0,4
Aa1 = 2.0,5.0,1 = 0,1
→ đen : 0,25AA : 0,4Aa : 0,1Aa1
Hay : 5/15AA : 8/15Aa : 2/15Aa1
Đen ngẫu phối, đời con kiểu hình xám thuần chủng aa = (4/15)2 = 7,11%
→ III sai
Lông xám : 0,16aa : 0,08aa1 hay 2/3aa : 1/3aa1
Xám ngẫu phối, đời con:
KH trắng a1a1 = (1/6)2 = 1/36
KH xám aa =35/36
Vậy đời con: 35 xám : 1 trắng
→ IV đúng
Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!