Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen quy định. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền. trong đó IA = 0,5 ; IB =0,2 IO = 0,3. Có mấy kết luận chính xác? I. Người có nhóm máu AB chiếm tỷ lệ 10%.II. Người có nhóm máu O chiếm tỷ lệ 9%.III. Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu.IV. Người nhóm máu A chiếm tỷ lệ 35%.V. Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỷ lệ 5/1.

【C16】Lưu lạiTính trạng nhóm máu của người do 3 alen quy định. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền. trong đó IA = 0,5 ; IB =0,2 IO = 0,3. Có mấy kết luận chính xác?
I. Người có nhóm máu AB chiếm tỷ lệ 10%.
II. Người có nhóm máu O chiếm tỷ lệ 9%.
III. Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu.
IV. Người nhóm máu A chiếm tỷ lệ 35%.
V. Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỷ lệ 5/1.
Đáp án:
Đáp án B
Quần thể đạt cân bằng di truyền có cấu trúc (0,5IA + 0,2 IB + 0,3IO)2 = 0,25IAIA + 0,04IBIB + 0,09IOIO + 0,2IAIB + 0,12IBIO + 0,3IAIO = 1
Xét các phát biểu:
I. sai, II. đúng, III. đúng, IV. sai,
Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỷ lệ $\frac{0,25}{0,25+0,3}=\frac{5}{11}$ → V. đúng

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!