Một quần thể ngẫu phối có tần số A là 0,8 và a là 0,2. Ở trạng thái cân bằng di truyền, trong những cá thể mang alen lặn thì tỉ lệ cơ thể dị hợp là

【C19】Lưu lạiMột quần thể ngẫu phối có tần số A là 0,8 và a là 0,2. Ở trạng thái cân bằng di truyền, trong những cá thể mang alen lặn thì tỉ lệ cơ thể dị hợp là
Đáp án:
Đáp án D Tần số A = 0,8 và a = 0,2
Ở trạng thái cân bằng di truyền, những cá thể màng alen lặn (Aa + aa) = 1 - AA = 1 - $0,{{8}^{2}}$ = 0,36
Tần số kiểu gen dị hợp là: 2.0,8.0,2 = 0,32
Ở trạng thái cân bằng di truyền, trong những cá thể mang alen lặn thì tỉ lệ cơ thể dị hợp là: $\frac{0,32}{0,36}$ = 88,9%.

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!