Ở một loài thực vật, gen quy định màu sắc quả nằm trên NST thường. Kiểu gen BB quy định quả màu đỏ, kiểu gen Bb quy định quả màu tím, kiểu gen bb quy định quả màu vàng. Có bao nhiêu quần thể trong số những quần thể sau đây không ở trạng thái cân bằng di truyền? I. Quần thể 100% quả màu tím. II. Quần thể có 64% quả màu đỏ: 32% quả màu tím: 4% quả màu vàng. III. Quần thể 100% quả màu vàng. IV. Quần thể có 42% quả màu đỏ: 49% quả màu tím: 9% quả màu vàng. V. Quần thể 100% quả màu đỏ. VI. Quần thể có 25% quả màu đỏ: 50% quả màu tím: 25% quả màu vàng.

【C20】Lưu lạiỞ một loài thực vật, gen quy định màu sắc quả nằm trên NST thường. Kiểu gen BB quy định quả màu đỏ, kiểu gen Bb quy định quả màu tím, kiểu gen bb quy định quả màu vàng. Có bao nhiêu quần thể trong số những quần thể sau đây không ở trạng thái cân bằng di truyền?
I. Quần thể 100% quả màu tím.
II. Quần thể có 64% quả màu đỏ: 32% quả màu tím: 4% quả màu vàng.
III. Quần thể 100% quả màu vàng.
IV. Quần thể có 42% quả màu đỏ: 49% quả màu tím: 9% quả màu vàng.
V. Quần thể 100% quả màu đỏ.
VI. Quần thể có 25% quả màu đỏ: 50% quả màu tím: 25% quả màu vàng.
Đáp án:
Đáp án C
Quần thể cân bằng khi có cấu trúc BB, bb
Quần thể có cấu trúc xBB : yBb : zbb cân bằng khi x.z = (y/2)2
Trong các quần thể trên, quần thể 1, 4 không cân bằng

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!