Một quần thể có 600 cá thể mang kiểu gen AA, 600 cá thể mang kiểu gen Aa và 300 cá thể mang kiểu gen aa. Tỉ lệ kiểu gen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là

【C21】Lưu lạiMột quần thể có 600 cá thể mang kiểu gen AA, 600 cá thể mang kiểu gen Aa và 300 cá thể mang kiểu gen aa. Tỉ lệ kiểu gen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là
Đáp án:
Đáp án A
Tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể là: AA = 600 : (600 + 600 + 300) = 0,4
Tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể là: Aa = 600 : (600 + 600 + 300) = 0,4
Tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể là: aa = 300 : (600 + 600 + 300) = 0,2
Quần thể ban đầu có cấu trúc: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa
Tần số alen trong quần thể là: A = 0,4 + $\frac{0,4}{2}$ = 0,6
Tần số alen a = 1 - 0,6 = 0,4
Quần thể cân bằng có cấu trúc: AA : 2.0,6.0,4Aa : aa hay 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa = 1

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!