Đặt một điện áp xoay chiều có dạng u = Usqrt 2 cos omega t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp. Với R thay đổi được và (omega ^2) ne frac(1)((LC)). Khi hệ số công suất của mạch đang bằng frac((sqrt 2 ))(2), nếu tăng R thì

【C32】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều có dạng $u = U\sqrt 2 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp. Với R thay đổi được và ${\omega ^2} \ne \frac{1}{{LC}}.$ Khi hệ số công suất của mạch đang bằng $\frac{{\sqrt 2 }}{2},$ nếu tăng R thì
Đáp án:
Khi tăng R thì:
+) Tổng trở $Z = \sqrt[]{R^2 +(Z_L - Z_C)^2}$ tăng
+) Hệ số công suất $\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt[]{R^2 +(Z_L - Z_C)^2}} =\frac{1}{\sqrt[]{1 + \frac{(Z_L-Z_C)^2}{R^2}}}$ tăng
+) R thay đổi công suất mạch lớn nhất khi $R = |Z_L - Z_C|$ khi đó
$cos\varphi = \frac{1}{\sqrt[]{2}}\Rightarrow$. Khi tăng R thì công suất sẽ giảm
+) $U_R = I.R = \frac{U.R}{\sqrt[]{R^2 +(Z_L - Z_C)^2}}= \frac{U}{\sqrt[]{1 + \frac{(Z_L-Z_C)^2}{R^2}}}$ tăng
$\Rightarrow$Chọn đáp án D

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!