Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp, trong đó, cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có chiều cao 110cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Cho một số phát biểu sau: I. Cây cao nhất có chiều cao 170cm. II. Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở F2 có 4 kiểu gen quy định III. Cây cao 150 cm ở F2 chiếm tỷ lệ 15/64 IV. Trong số các cây cao 130 cm thu được ở F2, các cây thuần chủng chiếm tỷ lệ 1/5 V. Số phép lai tối đa có thể có để đời con thu được đồng loạt cây cao 140cm là 7. Số phát biểu đúng là:

【C14】Lưu lạiỞ ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp, trong đó, cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có chiều cao 110cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1 cho F1 tự thụ phấn được F2. Cho một số phát biểu sau:
I. Cây cao nhất có chiều cao 170cm.
II. Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở F2 có 4 kiểu gen quy định
III. Cây cao 150 cm ở F2 chiếm tỷ lệ 15/64
IV. Trong số các cây cao 130 cm thu được ở F2, các cây thuần chủng chiếm tỷ lệ 1/5
V. Số phép lai tối đa có thể có để đời con thu được đồng loạt cây cao 140cm là 7. Số phát biểu đúng là:
Đáp án:
Đáp án C
I Đúng. Cây thấp nhất aabbdd là 110cm, cây cao nhất (AABBDD) có độ cao = 110 + 6×10 = 170cm
II Sai. Kiểu hình chiếm tỷ lệ nhiều nhất là cây cao 140cm, tức là có 3 alen trội và 3 alen lặn
→ có 6 kiểu gen quy định.
III Đúng. Cây cao 150cm có 2 alen lặn và 4 alen trội
Ta có số tổ hợp là 64, tỷ lệ cây có 4 alen trội là $\frac{{C_6^4}}{{{2^6}}} = \frac{{15}}{{64}}$
IV Đúng. Tỷ lệ cây cao 130cm, có 2 alen trội và 4 alen lặn là: $\frac{{C_6^2}}{{{2^6}}} = \frac{{15}}{{64}}$
Các cây thuần chủng là AAbbdd, aaBBdd, aabbDD.
Tỷ lệ các cây này là: $3 \times \left( {\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}} \right) = \frac{3}{{64}}$
Vậy trong các cây cao 130cm, số cây thuần chủng là: $\frac{{33}}{{64}}:\frac{{15}}{{64}} = \frac{1}{5}$
V Sai. Đời con thu được đồng loạt cây cao 140cm (3 alen trội, 3 alen lặn). Bố mẹ đồng hợp trội về các cặp gen khác nhau:
AABBDD × aabbdd, AABBdd × aabbDD, AAbbDD × aaBBdd, aaBBDD × AAbbdd

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!