Để xác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau: Phép lai 1: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I. với dòng thuần chủng hoa trắng II. thu được 100% hoa trắng Phép lai 2: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng II. với dòng thuần chủng hoa trắng III. thu được 100% hoa trắng Phép lai 3: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I. với dòng thuần chủng hoa trắng III. thu được 100% hoa xanh Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến. Có các kết luận sau về sự di truyền màu sắc I. Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng I. hoặc II. đời con đều cho 25% hoa xanh II. Màu sắc hoa được quy định bởi một gen có nhiều alen. III. Nếu cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn thì kiểu hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%. IV. Tính trạng màu sắc hoa do gen ngoài nhân quy định. Có bao nhiêu kết luận đúng ?

【C16】Lưu lạiĐể xác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau:
Phép lai 1: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I. với dòng thuần chủng hoa trắng II. thu được 100% hoa trắng
Phép lai 2: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng II. với dòng thuần chủng hoa trắng III. thu được 100% hoa trắng
Phép lai 3: lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I. với dòng thuần chủng hoa trắng III. thu được 100% hoa xanh
Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến. Có các kết luận sau về sự di truyền màu sắc
I. Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng I. hoặc II. đời con đều cho 25% hoa xanh
II. Màu sắc hoa được quy định bởi một gen có nhiều alen.
III. Nếu cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn thì kiểu hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%.
IV. Tính trạng màu sắc hoa do gen ngoài nhân quy định.
Có bao nhiêu kết luận đúng ?
Đáp án:
Đáp án C
Ta thấy hoa trắng lai với hoa trắng cho 100% hoa trắng hoặc 100% hoa xanh → có sự tương tác bổ sung.
Quy ước gen A-B- hoa xanh ; aaB-/A-bb/aabb : hoa trắng
Phép lai 1: I. AAbb × II. aabb → Aabb : hoa trắng
Phép lai 2: II. aabb × III. aaBB → aaBb : hoa trắng
Phép lai 3: I. AAbb × III. aaBB → AaBb: hoa xanh
Xét các phát biểu:
I. sai AaBb × AAbb → 50% hoa xanh
II. sai.
III. nếu các cây hoa xanh tự thụ phấn, AaBb × AaBb → 9 hoa xanh: 7 hoa trắng → đúng
IV. sai.

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!