Cho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gen lai với ba dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả như sau: - Pl: Lai với dòng 1 → F1: 1 vàng : 3 xanh. - P2: Lai với dòng 2→ F1: 1 vàng : 7 xanh. - P3: Lai với dòng 3 → F1: 1 vàng : 1 xanh. Cho các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng ? I. Tính trạng do hai cặp gen không alen tương tác bổ sung quy định. II. Dòng 1 có kiểu gen đồng hợp lặn. III. Dòng 1 và dòng 3 có số kiểu gen bằng nhau IV. Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau có thể ra kiểu hình hoa vàng.

【C20】Lưu lạiCho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gen lai với ba dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả như sau:
- Pl: Lai với dòng 1 → F1: 1 vàng : 3 xanh.
- P2: Lai với dòng 2→ F1: 1 vàng : 7 xanh.
- P3: Lai với dòng 3 → F1: 1 vàng : 1 xanh.
Cho các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng ?
I. Tính trạng do hai cặp gen không alen tương tác bổ sung quy định.
II. Dòng 1 có kiểu gen đồng hợp lặn.
III. Dòng 1 và dòng 3 có số kiểu gen bằng nhau
IV. Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau có thể ra kiểu hình hoa vàng.
Đáp án:
Đáp án A
Ở kết quả phép lai 2 ta thấy có 8 tổ hợp giao tử mà cơ thể thuần chủng chỉ cho 1 loại giao tử → cơ thể dị hợp có 3 cặp gen: AaBbDd
Quy ước gen: A-B-D-:Hoa vàng; còn lại hoa xanh
PL1: AaBbDd × AAbbdd → 1A-BbDd: A-(Bbdd:bbDd:bbdd): 1 vàng:3 xanh
PL2: AaBbDd × aabbdd → 1 vàng: 7 xanh
PL3: AaBbDd × aaBBDD → 1AaB-D- : 1aaB-D- : 1 vàng :1 xanh
Xét các phát biểu:
I. sai. II. sai
III.đúng , đều có 3 kiểu gen
IV. đúng . AAbbdd× aaBBDD→ AaBbDd

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!