Ở một loài hoa xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L, M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa hồng đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về mặt lí thuyết ? I. Ở F2 có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ. II. Ở F2 có 12 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng. III. Ở F2, kiểu hình hoa vàng có ít kiểu gen quy định nhất. IV. Trong số hoa trắng ở F2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp là 78,57%. V. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 tạp giao, tỉ lệ hoa trắng thu được ở đời lại là 29,77%.

【C5】Lưu lạiỞ một loài hoa xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:
Ở một loài hoa xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng
Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L, M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa hồng đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về mặt lí thuyết ?
I. Ở F2 có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
II. Ở F2 có 12 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.
III. Ở F2 kiểu hình hoa vàng có ít kiểu gen quy định nhất.
IV. Trong số hoa trắng ở F2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp là 78,57%.
V. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 tạp giao, tỉ lệ hoa trắng thu được ở đời lại là 29,77%.
Đáp án:
Đáp án C
P: KKLLMM x kkllmm
F1: KkLlMm
F1 x F1:
F2: Số kiểu gen quy định hoa đỏ là: (K-L-M-) = 2.2.2 = 8 kiểu gen → 1 đúng
Kiểu hình có kiểu gen hoa vàng (K-L-mm) có số kiểu gen là: 2.2.1 = 4 kiểu gen
Kiểu hình hoa trắng có số kiểu gen quy định là: 3.3.3 - 8 - 4 = 15 kiểu gen
→ 2 sai, III. đúng
Tỉ lệ hoa đỏ là: (3/4)3 = 27/64
Tỉ lệ hoa vàng là: 3/4 . 3/4 . 1/4 = 9/64
Tỉ lệ hoa trắng là: 1 - 27/64 - 9/64 = 28/64
Tỉ lệ hoa trắng đồng hợp (kkllmm + KKllmm + kkLLmm + kkllMM + kkLLMM + KKllMM + kk(LL+mm)(MM + mm) + KKll(MM+mm) là:
1/4 . 1/2 . 1/2 + 1/4. 1/4. 1/2 = 6/64.
Tỉ lệ hoa trắng có ít nhất 1 cặp gen dị hợp là: 28/64 - 6/64 = 22/64
→ Tỉ lệ hoa trắng có ít nhất 1 cặp gen dị hợp trong tổng số hoa trắng là 22/28 = 78,57%. → IV đúng.

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!