Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ không giảm khi truyền đi. Ở thời điểm t0, li độ của các phần tử tại M và N tương ứng là –12 mm và +12 mm; các phần tử tại trung điểm I của MN đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, các phần tử tại M và N ở trên vị trí cân bằng và có cùng li độ, lúc đó li độ của các phần tử ở I đạt cực đại và bằng 15 mm. Li độ của các phần tử M, N là

【C4】Lưu lạiMột sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ không giảm khi truyền đi. Ở thời điểm t0 li độ của các phần tử tại M và N tương ứng là –12 mm và +12 mm; các phần tử tại trung điểm I của MN đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, các phần tử tại M và N ở trên vị trí cân bằng và có cùng li độ, lúc đó li độ của các phần tử ở I đạt cực đại và bằng 15 mm. Li độ của các phần tử M, N là
Đáp án:
Biên độ cực đại là 15mm
Lúc đầu hai điểm đối xứng qua Oy lúc sau đối xướng qua Ox nên hai thời điểm cách nhau khoảng thời gian là $\dfrac{T}{4}\rightarrow $ vuông pha.
$\rightarrow A=\sqrt{x_1^2+x_2^2}\rightarrow x_2=9mm$
$\rightarrow D$

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!