Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị xảy ra ở cả đực và cái với tần số 40%. Tiến hành phép lai P: P:frac(AB)(ab)Ddtimes frac(AB)(ab)Dd, thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là

【C12】Lưu lạiCho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị xảy ra ở cả đực và cái với tần số 40%. Tiến hành phép lai P: $P:\frac{AB}{ab}Dd\times \frac{AB}{ab}Dd,$ thu được F1. Ở F1 lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là
Đáp án:
Hoán vị xảy ra ở cả đực và cái với tần số 40%.
$P:\frac{AB}{ab}\times \frac{AB}{ab}\to $ $\frac{AB}{AB}=\frac{ab}{ab}=0,3.0,3=0,09$→ A-B- = 0,59
P: Dd $\times $ Dd → D - = 0,75; DD = 0,25
→ Ở F1, lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là: $\frac{\frac{AB}{AB}DD}{A-B-D-}=\frac{0,09.0,25}{0,59.0,75}=\frac{3}{59}$

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!