Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 kiểu hình, trong đó cây cao, hoa đỏ chiếm 66%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên.

【C15】Lưu lạiBiết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 kiểu hình, trong đó cây cao, hoa đỏ chiếm 66%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên.
Đáp án:
F1 có 66% cây cao, hoa đỏ (A-B-) --> kiểu gen ab//ab có tỉ lệ = 16% = 0,16.
--> Giao tử ab = 0,4 --> Tần số hoán vị = 1 - 2x0,4 = 0,2 = 20%. ab = 0,4 nên đây là giao tử liên kết. Vì vậy, kiểu gen của P là AB//ab.
--> Đáp án D.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!